06 – 2049 7143
Selecteer een pagina

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Loes Schrijver, TEKST & COMMUNICATIE

per 30 JANUARI 2014

 

 1. Loes Schrijver Tekst & Communicatie is een eenmansbedrijf, opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het maken en weergeven van journalistieke en commerciële verhalen in diverse media (print, online en/of film).

 

 1. Een omschrijving van de werkzaamheden van Loes Schrijver is te vinden in het uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 24271179.

 

 1. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Loes Schrijver wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Loes Schrijver voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, inclusief iedere uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende vervolgopdracht of een met de overeenkomst van opdracht samenhangende opdracht.

 

 1. De uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verbintenissen betreffen te allen tijde inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

 

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Loes Schrijver ten behoeve van de verstrekte opdracht over alle relevante informatie beschikt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.

 

 1. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Loes Schrijver uitdrukkelijk en schriftelijk is vastgelegd, mogen anderen dan de opdrachtgever niet de gemaakte redactionele bijdragen kopiëren of op een andere manier dupliceren.

 

 1. Loes Schrijver zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie.

 

 1. Bij overeenkomst accepteert opdrachtgever dat Loes Schrijver werkzaamheden voor andere opdrachtgevers uitvoert.

 

 1. Alle opdrachten zijn uitsluitend gegeven aan en aanvaard door Loes Schrijver en Loes Schrijver zal de werkzaamheden zo veel mogelijk zelf uitvoeren. Loes Schrijver zal na overleg met opdrachtgever derden bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht inschakelen.

 

 1. Loes Schrijver zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Loes Schrijver zal de kosten doorfactureren aan de klant.

 

 1. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van de door Loes Schrijver en de opdrachtgever overeengekomen tarieven.

 

 1. Loes Schrijver heeft het recht om bij werkzaamheden die langer dan een jaar worden uitgevoerd, de geldende tarieven tussentijds te verhogen. Loes Schrijver zal de opdrachtgever tijdig daarvan in kennis stellen.

 

 1. Betaling van de declaraties van Loes Schrijver dient te geschieden binnen dertig dagen na de datum van de betreffende declaratie.

 

 1. De werkzaamheden worden, tenzij anders overeengekomen, na afloop van het project aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 30 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Indien de opdrachtgever verzuimt binnen de gestelde termijn over te gaan tot betaling, is zij ex artikel 6:119b BW de wettelijke handelsrente en incassokosten verschuldigd over de openstaande factuur.

 

 1. Voor zover een derde ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is ingeschakeld, is Loes Schrijver nimmer aansprakelijk voor fouten van deze derde. De opdrachtgever vrijwaart Loes Schrijver voor elke aanspraak die een derde op Loes Schrijver of op de opdrachtgever heeft.

 

 1. Schadeclaims of klachten over de uitgevoerde werkzaamheden, dienen 2 maanden na levering schriftelijk bij Loes Schrijver te zijn gemeld.

 

 1. De overeenkomst van opdracht duurt voor de bepaalde tijd die Loes Schrijver en opdrachtgever zijn overeengekomen. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

 

 1. Indien de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd duurt, dan zijn Loes Schrijver en opdrachtgever bevoegd de overeenkomst op te zeggen, met in achtneming van een termijn van twee maanden.

 

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Loes Schrijver waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Loes Schrijver waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Loes Schrijver haar zetel heeft. In afwijking van het vorenstaande kunnen opdrachtgever en Loes Schrijver schriftelijk kiezen voor een andere wijze van geschilbeslechting.